HERB I CHORĄGIEW MIASTA
Uchwała nr XXXIV/266/07
Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 23 kwietnia 1997 r.
w sprawie herbu i chorągwi miasta Olesna.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz.74, Nr 58, poz.261, Nr 106, poz.496, Nr 132, poz.622, z 1997 r. Nr 9 poz. 43) Rada miejska
uchwala, co następuje :
§ 1.1. Ustala się herb miasta Olesna.
2. Herbem miasta Olesna jest tarcza dzielona w słup, przedstawiająca w prawym polu koloru błękitnego połowę złotego orła górnośląskich Piastów, w lewym polu koloru białego (srebrnego) połowę czerwonej pięciolistnej róży (dwa płatki dwie połówki) z trzema zielonymi działkami.
§ 2.1. Ustala się chorągiew miasta Olesna.
2. Chorągiew miasta Olesna stanowi płat tkaniny o dwóch podłużnych połowach - prawej w kolorze żółtym, lewej w kolorze błękitnym z herbem miasta umieszczonym w górnej połowie chorągwi.
§ 3. Znaki miasta są prawnie chronione, a ich wzory stanowią załącznik do uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Oleśnie.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wymaga obwieszczenia na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie i w "Gazecie Ziemi Oleskiej".
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jan Kus